Market research manager of a shared car service

Tôi rất hài lòng khi giao các dự án call center cho GCOMM. Chúng tôi thậm chí còn muốn dùng GCOMM làm đối tác độc quyền thực hiện dự án này cho công ty

Previous Post Market research manager of a global beauty product company
Next Post Market research manager of one of the leading FMCG group in Vietnam